Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Jantine Ranzijn. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via deze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees verder deze uitgebreide Algemene Voorwaarden goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

► Geen verzend- of bezorgkosten in Nederland 
      Bij noodzakelijk gebruik van een verhuislift zijn er extra kosten 
► Levertijd kussens binnen 5 werkdagen
► Levertijd banken en fauteuils, stoffen en vloerkleden binnen 5 werkdagen mits op voorraad
Gratis retourneren 
► 14 dagen bedenktijd
 

---

Definities

1 - Jantine Ranzijn.nl is een website van Jantine Ranzijn: gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 52079244 handelend onder de naam Jantine Ranzijn.
2 - Naast Jantineranzijn.nl is er nog een subdomein, rookerclassics.nl
3 - Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Jantine Ranzijn en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 - Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Jantine Ranzijn en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 - Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

---

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 - Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Jantine Ranzijn.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 - Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Jantine Ranzijn.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Jantine Ranzijn.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

---

Prijzen en informatie

1 - Alle prijzen op de Website van Jantine Ranzijn.nl  zijn inclusief BTW.
2 - U betaalt geen verzend- of bezorgkosten
3 - De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jantine Ranzijn kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Jantine Ranzijn afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 - Jantine Ranzijn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

---

Totstandkoming Overeenkomst

1 - De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Jantine Ranzijn en het voldoen aan de daarbij door Jantine Ranzijn gestelde voorwaarden.
2 - Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jantine Ranzijn onder de naam Jantine Ranzijn.nl en Dyker.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 - Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Jantine Ranzijn het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

---

Uitvoering Overeenkomst 

1- Zodra de bestelling door Jantine Ranzijn is ontvangen, stuurt Jantine Ranzijn de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2- Jantine Ranzijn is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3- Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Dit geldt niet voor de banken, fauteuils, poefs etc die voor de klant op maat worden gemaakt en uitgevoerd met de patchworkstof van Jantine Ranzijn.
4 - Indien Jantine Ranzijn de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 - Jantine Ranzijn raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 - Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7 - Jantine Ranzijn is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

---

Herroepingsrecht/retour

1 - Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Jantine Ranzijn binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De Klant betaalt hiervoor geen retourneerkosten. 
2 - Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Jantine Ranzijn te retourneren, dan wel binnen deze termijn Jantine Ranzijn op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.           3- Voor retourzending van de Producten neemt Klant voor retour-instructies eerst contact op met Jantine Ranzijn.  
4 - Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan klant worden terugbetaald minus de door klant betaalde verzendkosten.
5 - Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 - Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door Jantine Ranzijn tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-stoffen;
-afgeprijsde producten

---

Betaling 

Klant dient betalingen aan Jantine Ranzijn volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Jantine Ranzijn is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

---

Garantie en conformiteit

1 - Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Jantine Ranzijn een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 - Jantine Ranzijn staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Jantine Ranzijn er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 - Een door Jantine Ranzijn, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 - Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Jantine Ranzijn daarvan in kennis te stellen.
5 - Indien Jantine Ranzijn de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

---

Klachtenprocedure

1 - Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Jantine Ranzijn, dan kan hij/zij bij Jantine Ranzijn telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 - Jantine Ranzijn geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Jantine Ranzijn binnen binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

---

Aansprakelijkheid

1 - Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 - De totale aansprakelijkheid van Jantine Ranzijn jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 
3 - Aansprakelijkheid van Jantine Ranzijn jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 - Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Jantine Ranzijn jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jantine Ranzijn.
5 - De aansprakelijkheid van Jantine Ranzijn jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Jantine Ranzijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Jantine Ranzijn ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jantine Ranzijn in staat is adequaat te reageren.
6 - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jantine Ranzijn meldt.
7 - In geval van overmacht is Jantine Ranzijn niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

---

Persoonsgegevens

Jantine Ranzijn verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

---

Slotbepalingen

1 - Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 - Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jantine Ranzijn gevestigd is.
3 - Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 - Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

---

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Jantine Ranzijn, Luttik Oudorp 82, 1811 MZ, Alkmaar
Tel:  072-57 151 53 / E-mail: info@jantineranzijn.nl / KvK 52079244 / BTW NL117962405B03

© 2016 - 2023 Jantine Ranzijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel